foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

Škola organizuje vyučovanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Hra na hudobnom nástroji a sólový spev sa vyučujú formou individuálneho vyučovania, zborový spev a predmety tanečného, výtvarného a literárno - dramatického odboru sa vyučujú formou skupinového vyučovania. Žiaci sú na základe príslušných kritérií (vek, výkonnostná úroveň a pod.) zaradení do niektorého z týchto stupňov štúdia:

Prípravné štúdium – je určené pre deti od 6 rokov. Je zamerané na poznávanie, overovanie a rozvíjanie predpokladov pre štúdium v ZUŠ. Prípravné štúdium trvá jeden a najviac dva roky, je určené pre nadané deti v predškolskom veku, resp. pre deti 1., alebo 2. ročníka ZŠ, ktoré sú do prípravného štúdia zaradené podľa individuálnych dispozícií. Žiaci získavajú elementárne návyky a zručnosti.

Základné štúdium v I. stupni – trvá najviac 9 rokov a delí sa na dve časti:

1. časť – zodpovedá medzinárodnej klasifikácii ISCED I - trvá najviac 4 roky a absolvent získava primárne umelecké vzdelanie. Žiak si osvojuje základy umeleckej gramotnosti a umeleckého vzdelania a rozvíja svoje individuálne dispozície.

2. časť – zodpovedá medzinárodnej klasifikácii ISCED II – trvá 4 roky, vo VO – 5 rokov a absolvent získava nižšie sekundárne vzdelanie. Štúdium je zamerané na ďalší rozvoj umeleckých zručností a schopností žiakov, pripravuje ich nielen na rôzne amatérske umelecké aktivity, ale poskytuje aj prípravu pre ďalšie odborné vzdelávanie na vyšších umeleckých školách.

Základné štúdium v II. stupni – trvá v hudobnom ,literárno dramatickom, tanečnom odbore a výtvarnom odbore 4 roky.. Nadväzuje na štúdium v 1. stupni a kladie dôraz na rozvíjanie a uplatňovanie získaných zručností prostredníctvom praktických umeleckých aktivít a na hlbší rozvoj záujmov žiaka a jeho osobnostného rastu. Organizuje sa aj pre záujemcov od 14 rokov, ktorí predtým nenavštevovali 1. stupeň, ale majú záujem o získanie umeleckého vzdelania s cieľom pripraviť sa na štúdium vo vyšších typoch umeleckých a umelecko-pedagogických škôl. Pre žiakov, ktorí neabsolvovali 1. stupeň štúdia je možné zriadiť prípravné štúdium trvajúce najviac 1 rok.

Štúdium pre dospelých – trvá najviac 4 roky a poskytuje sa záujemcom o nadobudnutie základov umeleckého vzdelania, alebo záujemcom o rozšírenie už nadobudnutého umeleckého vzdelania a ďalšieho rozvoja zručností.

Skrátené štúdium – je určené pre žiakov so špecifickými potrebami, t. j. v prípade, ak je potrebná príprava na ďalšie štúdium; ak má žiak vyšší, ako odporúčaný vek pre zaradenie do základného štúdia; ak žiak má záujem o štúdium ďalšieho predmetu a pod).

Štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín – poskytuje sa v súlade s platnými učebnými plánmi formou navýšenia vyučovacích hodín s náročnejším a rozsiahlejším obsahom. Poskytuje sa tým žiakom, ktorí dosahujú mimoriadne vzdelávacie výsledky a predpokladá sa u nich pokračovanie na stredných, vyšších, alebo vysokých školách s umeleckým, alebo pedagogickým zameraním. Vyučovanie v našej základnej umeleckej škole je organizované tak, aby ho žiaci mohli navštevovať vo svojom voľnom čase po skončení riadneho školského vyučovania spravidla popoludní, výnimočne aj dopoludnia (študenti stredných škôl, resp. pracujúci v štúdiu pre dospelých).

Vyučovacia jednotka trvá 45 minút a zodpovedajúci počet hodín pre jednotlivé odbory a predmety je stanovený príslušnými učebnými plánmi. V odboroch tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom sa vyučovanie uskutočňuje spojením niekoľkých vyučovacích hodín do bloku. Učebné plány umožňujú bohatú spoločnú činnosť žiakov v hudobných zoskupeniach, tanečných i dramatických umeleckých súboroch. Škola tieto aktivity v plnej miere podporuje a vytvára pre ne potrebné podmienky.

Organizácia prijímacieho konania

Prijímanie žiakov na štúdium v ZUŠ sa uskutočňuje na základe vykonaných talentových skúšok, o ktorých sú záujemcovia informovaní prostredníctvom internetovej stránky školy a zverejnených oznamov. Termín talentových skúšok vyhlasuje riaditeľ školy, ktorý vymenúva skúšobné komisie. Talentová skúška pozostáva z posúdenia predpokladov na štúdium, ktoré sú v jednotlivých odboroch definované týmito kritériami:

Hudobný odbor – overenie sluchových, rytmických a fyziologických predpokladov (zaspievať jednoduchú pieseň, zopakovať počutý tón, alebo krátky hudobný motív, zopakovať krátky rytmický motív, posúdiť telesné dispozície pre zvolený hudobný nástroj).

Výtvarný odbor – overenie farebného a tvarového vnímania, overenie úrovne grafomotorického a výtvarného vyjadrenia (nakreslenie jednoduchých tvarov, alebo motívov podľa pokynu, vytvorenie vlastnej jednoduchej výtvarnej práce, resp. prinesenie vlastných prác).

Tanečný odbor – overenie pohybových schopností, rytmického a hudobného cítenia a posúdenie fyziologických predpokladov (zopakovanie jednoduchého rytmického motívu, zopakovanie nenáročného pohybu, alebo jednoduchých tanečných krokov, reagovanie pohybom na počutú hudbu - rozoznanie nálady, tempa, resp. vyjadrenie sa pohybom, alebo gestom podľa daného pokynu).

Literárno-dramatický odbor – overenie fyziologických predpokladov, hudobno-pohybových a improvizačných schopností (prednes pripraveného textu, alebo rozhovor, čítanie textu bez prípravy, artikulácia, zopakovanie jednoduchého pohybu, alebo vyjadrenie sa pohybom, alebo gestom podľa daného pokynu, zopakovanie jednoduchého rytmického motívu).

Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania

Ukončovanie štúdia sa uskutočňuje formou komisionálnych skúšok a verejnej prezentácie.

Verejná prezentácia 

  • v hudobnom odbore koncertné vystúpenie,
  • vo výtvarnom odbore výstava záverečnej práce,
  • v tanečnom odbore sólové vystúpenie, alebo účinkovanie v choreografii v rámci koncertu, alebo tanečného predstavenia,
  • v literárno-dramatickom odbore sólové vystúpenie v rámci koncertu, alebo iného programu, alebo účinkovanie v divadelnom predstavení.

Komisionálna skúška sa vykonáva

  • vo 4. ročníku 1. časti 1. stupňa základného štúdia. V prípade úspešného ukončenia žiak získava absolventské vysvedčenie s doložkou o získaní primárneho umeleckého vzdelania,
  • vo 4. ročníku 2. časti 1. stupňa. V prípade úspešného ukončenia žiak získava absolventské vysvedčenie s doložkou o získaní nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelania,
  • vo 4.ročníku 2. stupňa – žiak získava záverečné vysvedčenie,
  • vo 4. ročníku štúdia pre dospelých – žiak získava záverečné vysvedčenie.

Požiadavky na skúšku pre jednotlivé stupne a úrovne vzdelania sú uvedené v učebných osnovách pre jednotlivé odbory.

Nové pracovné ponuky

praca

Nasledujúce akcie

25
máj
Múzeum soli, Solivar
-
Prešov

Recenzie

Novoročný koncert - Recenzia

Čítať ďalej...

Počasie

iMeteo.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ak si nezmeníte nastavenia vášho prehliadača, súhlasíte s cookies. Čítať viac

Súhlasím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Copyright © 2024 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.