foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

Školský poriadok na stiahnutie je k dispozícii tu: Školský poriadok (platný od septembra 2014)

 

V súlade s ustanovením §153 Zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z. a po prerokovaní s pedagogickou radou ZUŠ riaditeľ školy vydáva tento

Školský poriadok ZUŠ J. Pöschla

A. Všeobecné ustanovenia

• Ustanovenia tohto školského poriadku sú v súlade s platnou legislatívou, vychádzajú zo zásad humanistickej výchovy a rešpektujú zásady Dohovoru o právach dieťaťa.

• Tento školský poriadok sa vzťahuje na všetkých žiakov školy navštevujúcich umelecké odbory a v niektorých ustanoveniach aj na zákonných zástupcov neplnoletých žiakov, ktorí majú voči nim povinnosti vyplývajúce z príslušných legislatívnych predpisov, najmä zo Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Vyhlášky č. 324/2008 o základnej umeleckej škole, (viď www.minedu.sk- Legislatíva).

B. Podmienky štúdia

• Štúdium v základnej umeleckej škole je záujmové.

• O prijatí žiaka a jeho zaradení do príslušného ročníka vydáva rozhodnutie riaditeľ školy na základe vykonanej talentovej skúšky a posúdení predpokladov na štúdium.

• Prijatý žiak, alebo jeho zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium (školné). Výšku príspevku určuje zriaďovateľ školy (Mesto Prešov ) všeobecne záväzným nariadením. Toto nariadenie sa aktualizuje podľa výšky súm životného minima stanovenej zákonom.

• Platba školného sa uskutočňuje bankovým prevodom podľa aktuálnych pokynov, ktoré žiaci dostanú formou písomných oznamov od svojich triednych učiteľov vždy začiatkom 1. a 2. polroka. Aktualizované informácie o výške, spôsobe a termínoch platieb sú zároveň zverejnené na tabuli oznamov a tiež na internetovej stránke školy.

• Žiak môže navštevovať súčasne dva odbory, jeden v rámci individuálneho vyučovania a jeden v rámci skupinového vyučovania. Úhrada školného sa vykonáva za každý odbor a každý hlavný predmet osobitne.

• Žiak sa môže zo štúdia odhlásiť len k 31. januáru, alebo k 30. júnu príslušného školského roka. Odhlásenie žiaka vykonáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak formou písomnej žiadosti, ktorú doručí riaditeľovi školy poštou, osobne, alebo prostredníctvom triedneho učiteľa.

• V prípade dlhodobej ospravedlnenej neprítomnosti žiaka (choroba, liečenie, pobyt v zahraničí a pod.) môže jeho zákonný zástupca vopred písomne požiadať riaditeľa školy o prerušenie štúdia. Počas tohto obdobia sa školné neuhrádza.

• O odpustení poplatkov školného z dôvodu sociálnej odkázanosti môže rozhodnúť iba zriaďovateľ, a to po predložení žiadosti a potvrdenia o poberaní dávok v hmotnej núdzi. Tieto žiadateľ predloží zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa školy na predpísanom tlačive. V ostatných prípadoch školné nemožno odpustiť.

• Zo štúdia môže byť žiak vylúčený z dôvodov dlhodobej neospravedlnenej neprítomnosti na vyučovaní, alebo z dôvodu neuhradených platieb školného, a to po prerokovaní pedagogickou radou na konci 1. alebo 2. polroka.

C. Výkon práv a povinností žiakov, a ich zákonných zástupcov v škole, alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a s ďalšími zamestnancami školy

• Každý žiak školy má právo na rozvoj svojho talentu, prostredníctvom vyučovania v jednotlivých umeleckých odboroch v miere stanovenej príslušným učebným plánom a pod vedením odborne a pedagogicky kvalifikovaných učiteľov.

• Každý žiak má právo na rovnaké zaobchádzanie, objektívne hodnotenie a pedagogické vedenie v duchu zásad humanistickej výchovy.

• Vzťahy žiakov s pedagógmi i ostatnými zamestnancami školy sa na vyučovaní, ako aj počas mimoškolských podujatí, na ktorých reprezentujú školu, riadia zásadami slušného správania.

• Povinnosťou žiaka je zúčastňovať sa na vyučovaní podľa určeného rozvrhu hodín, prichádzať na vyučovanie včas, nosiť si potrebné pomôcky, pripravovať sa na vyučovanie a riadiť sa podľa pokynov vyučujúceho.

• Vo vzájomnom vzťahu so spolužiakmi nesmie žiak uplatňovať násilie, šikanovanie a ďalšie prejavy diskriminácie, či neznášanlivosti.

• Žiak nesmie poškodzovať školský majetok a je povinný šetrne zaobchádzať s hudobnými nástrojmi, učebnými pomôckami a prideleným materiálom. Spôsobenú škodu na majetku je povinný nahradiť.

• Počas vyučovania je zakázané používať mobilný telefón. Žiak môže mať v učebni pri sebe iba mobil vypnutý, resp. prepnutý na tichý režim. Za prípadnú stratu mobilného telefónu škola nezodpovedá.

D. Prevádzka a vnútorný režim školy

• Priestory školy sú v prevádzke v čase od 7.00 do 20.00 hod. Vysunuté pracoviská sú k dispozícii v čase rozvrhu hodín a nevyhnutnej prípravy na vyučovanie.

• Vyučovanie v priestoroch ZUŠ sa riadi rozvrhom hodín, ktorý je u každého učiteľa individuálne spracovaný a schválený riaditeľom školy. Žiak je s týmto rozvrhom oboznámený na začiatku školského roka a je povinný sa ním riadiť, pokiaľ sa s vyučujúcim nedohodne na jeho prípadnej zmene. O zmene je triedny učiteľ povinný informovať riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu a vykonať zmenu aj v centrálnej evidencii.

• Dochádzka žiaka je evidovaná v triednej knihe, triedny učiteľ je povinný viesť evidenciu prítomnosti, alebo neprítomnosti na každej hodine a u každého žiaka.

• Ak sa žiak nemôže dostaviť na vyučovanie, je povinný ospravedlniť sa podľa možnosti vopred (v prípade neplnoletého žiaka ospravedlňuje rodič), a to osobne, telefonicky, prípadne doložením lekárskeho potvrdenia, alebo písomného ospravedlnenia - podpisu rodiča v žiackej knižke v rubrike pre príslušný deň. Vyučujúci urobí o ospravedlnení záznam v triednej knihe, resp. žiackej knižke.

• Ak sa vyučovacia hodina nemôže uskutočniť z dôvodu neprítomnosti učiteľa, má žiak právo na náhradnú hodinu, ktorej termín si dohodne s učiteľom, alebo mu škola poskytne zastupovanú hodinu u iného učiteľa. Náhradná hodina sa označí v triednej dokumentácii písmenom N a dátumom, za ktorý sa poskytuje. V prípade zastupovanej hodiny sa označí písmenom Z a v dokumentácii ju potvrdí podpisom zastupujúci učiteľ.

• Ak sa žiak nedostavuje na vyučovanie bez ospravedlnenia súvisle v čase dlhšom ako dva týždne, je triedny učiteľ povinný kontaktovať rodiča a oznámiť mu túto skutočnosť. Ak je neospravedlnená neprítomnosť dlhšia ako tri týždne, triedny učiteľ je povinný zaslať písomnú upomienku.

• Žiak sa v priestoroch školy zdržiava iba v čase svojho rozvrhu hodín, v čase nevyhnutne potrebnom na prípravu, resp. presun na jednotlivé predmety a počas podujatí organizovaných školou (nácviky, koncerty, tvorivé dielne a pod.). V tomto čase je nad žiakmi zabezpečený pedagogický dozor.

• Počas voľných hodín sa žiak zdržiava vo vyhradených priestoroch, pričom sa správa tak, aby nerušil vyučovací proces.

• Do budovy školy vstupujú len oprávnené osoby, t. j. zamestnanci, žiaci, rodičia a osoby sprevádzajúci svoje deti na vyučovanie, alebo na podujatia organizované školou a osoby, ktoré prichádzajú do budovy z pracovných dôvodov. Pohyb ostatných osôb v škole nie je povolený. Cudzím osobám nie je dovolené zdržiavať sa v učebniach počas vyučovacích hodín.

• V čase prevádzky školy môže žiak požiadať o cvičenie vo voľných učebniach. Súhlas k cvičeniu vydáva riaditeľka školy, alebo jej zástupcovia, a to len po predchádzajúcej konzultácii s triednym učiteľom žiaka a s učiteľom, ktorý je zodpovedný za danú učebňu.

• Pred vstupom do učebne sa žiak prezuje, alebo použije ochranné návleky. Na vyučovanie tanečného odboru si prezlieka cvičný úbor a na vyučovanie výtvarného odboru nosí ochranný odev.

• Žiaci tanečného odboru sa prezliekajú v šatniach, kde si odkladajú obuv a oblečenie. Šatňu pred začiatkom hodiny zamyká poverený žiak, alebo triedny učiteľ.

• Nosenie cenných vecí, alebo vyššej finančnej hotovosti na vyučovanie sa neodporúča, nakoľko škola nepreberá zodpovednosť za ich stratu, alebo poškodenie. Ak je to potrebné, môže žiak požiadať o uloženie takejto veci počas svojho pobytu v škole zamestnankyne kancelárie, ktoré uložia predmet, alebo hotovosť do zabezpečeného skladu, resp. trezoru školy.

• Do priestorov školy je zakázané vstupovať v kolieskových korčuliach.

• Ak žiak prichádza do školy na bicykli, je povinný uložiť si ho do stojana pred vchodom budovy a vo vlastnom záujme uzamknúť. Škola však nezodpovedá za prípadné škody.

• Na náhradu škody spôsobenú stratou, alebo poškodením vecí má žiak právo iba v prípade, ak škoda vznikla počas vyučovacieho procesu a nebola zavinená nedbanlivosťou žiaka, alebo nedodržaním podmienok tohto školského poriadku.

E. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou, alebo násilím

• Každý zamestnanec školy má povinnosť dbať na ochranu osobnosti žiaka, a na ochranu jeho osobných údajov. Pred nástupom na štúdium rodič podpisuje prihlášku, ktorej súčasťou je informovaný súhlas s poskytnutím tých údajov, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre identifikáciu žiaka a kontakt so zákonnými zástupcami. Ostatné údaje rodič, resp. žiak nie je povinný poskytovať.

• Škola má povinnosť dbať na ochranu žiaka pred vplyvmi, ktoré by mohli ohroziť jeho mravný vývoj.

• V budove školy a jej bezprostrednom okolí platí zákaz fajčenia, požívania alkoholu, alebo iných návykových látok. Tento zákaz sa vzťahuje tak na žiakov, ako aj zamestnancov školy. V prípade podozrenia z požitia alkoholu, alebo návykových látok je riaditeľ školy oprávnený požiadať technika BOZP o vykonanie dychovej skúšky. V prípade pozitívneho nálezu ide o hrubé porušenie tohto poriadku, resp. pracovného poriadku pre zamestnancov a riaditeľ školy postupuje v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi.

• Vo vzájomnom vzťahu so spolužiakmi nesmie žiak uplatňovať násilie, šikanovanie a ďalšie prejavy diskriminácie, či neznášanlivosti.

• Učitelia počas vyučovania a počas mimoškolských aktivít nad žiakmi vykonávajú pedagogický dozor, ktorého úlohou je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy. Každý žiak je povinný rešpektovať pokyny vyučujúceho, alebo pedagóga, ktorý vykonáva dozor, aby svojim správaním neohrozil zdravie a bezpečnosť svoju, alebo iných osôb.

• Vedúci zamestnanci školy v rámci prevencie ochrany zdravia a bezpečnosti pravidelne vykonávajú, alebo odborne zabezpečujú prehliadky priestorov školy a zariadení, s ktorými žiaci a zamestnanci prichádzajú dom kontaktu. Ak by napriek tomu vznikla akákoľvek porucha, alebo nastala okolnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť a zdravie osôb v objekte školy, je povinnosťou učiteľa urobiť okamžité opatrenia na elimináciu rizika a informovať o tom priameho nadriadeného zamestnanca.

• Žiak bez dozoru pedagóga nesmie manipulovať s technikou, elektrickými zariadeniami, ostrými predmetmi , chemikáliami alebo horľavinami.V prípade potreby evakuácie z objektu školy, odborne vyškolení určení zamestnanci školy organizujú odchod osôb z budovy podľa vypracovaného evakuačného plánu, ktorý je sprístupnený na chodbách budovy. Žiaci sú v takejto situácii povinní bezpodmienečne dodržiavať pokyny učiteľov, vykonávajúcich nad nimi pedagogický dozor.

• Žiakom školy so súhlasom a podporou školy umožňuje účasť na súťažiach.

F. Záverečné ustanovenia

S týmto školským poriadkom oboznámia triedni učitelia všetkých žiakov na začiatku školského roka, resp. pri nástupe na štúdium, o čom sú povinní vykonať zápis v triednej knihe. Školský poriadok bude umiestnený na prístupnom mieste školy. Tento školský poriadok je platný od 1. októbra 2014.

PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.

riaditeľ ZUŠ JP

Nové pracovné ponuky

praca

Nasledujúce akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Recenzie

Novoročný koncert - Recenzia

Čítať ďalej...

Prešovská cimbalová struna 2024 - Recenzia

Čítať ďalej...

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ak si nezmeníte nastavenia vášho prehliadača, súhlasíte s cookies. Čítať viac

Súhlasím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Copyright © 2024 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.