foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

Detský flautový súbor

flauti dolciSúbor tvoria mladší žiaci dychového oddelenia hudobného odboru najmä z 1. časti primárneho vzdelávania na prvom stupni štúdia. Do svojho repertoáru si zaradil primerané skladby rôznych hudobných autorov a ich cieľom je rozvíjať u tých najmenších interprétov schopnosti skupinovo muzicírovať, učiť sa vnímať hudbu a prežívať ju v kolektíve a na umeleckej úrovni ju predvádzať na verejnosti.

V ostatných rokoch je badateľná vlna znižovania záujmu o štúdium dychových nástrojov, preto je úlohou aj tohto dychového telesa zatraktívniť štúdium hry na zobcové flauty prostredníctvom prezentácií na školských koncertoch i verejných podujatiach školy a pripraviť mládež v optimálnom veku prostredníctvom umeleckých aktivít na štúdium ďalších dychových nástrojov.

Flautový súbor založil a umelecky vedie mladý ambiciózny pedagóg, výborný interpret v hre na trúbku Tomáš Vojcovič, DiS.art.

 

Dychový súbor KLARINETIX

klarinetixToto teleso je prirodzeným nástupcom dychového hudobného zoskupenia Saxofonix, ktorý vznikol v školskom roku 2017/2018, kedy sa začala stretávať skupina žiakov dychového oddelenia pod vedením umeleckého vedúceho, skúseného pedagóga ZUŠ J. Pöschla Mikuláša Mátyása, DiS.art., s cieľom prezentovať rôzny hudobný repertoár pre zoskupenie saxofónov. Keďže žiaci – saxofónisti postupne absolvovali umelecké štúdium, naskytla sa možnosť zostaviť podobné hudobné zoskupenie z hráčov - klarinetistov.

V školskom roku 2021/2022 teda začala cesta pôsobenia nového hudobného umeleckého telesa pod názvom Klarinetix. Klarinet je veľmi vďačný nástroj nielen pre farebnosť svojho tónu, ale aj pre úctyhodný rozsah, takmer 4 oktávy a jeho farba je veľmi podobná ľudskému hlasu. Zvuk klarinetu dokáže vystihnúť skoro každú náladu: veselú, smutnú, cynickú, sarkastickú, hravú, žartovnú, romantickú, zasnenú. V modernej dobe sa často vyskytuje aj v hudbe komornej, v spojení so sláčikovými a dychovými nástrojmi. V symfonických orchestroch, kde často zastávajú úlohu sláčikových nástrojov, hlavne huslí, tvoria niekedy veľmi početnú skupinu.

V súčasnosti má súbor 10 členov. V pláne umeleckého rozvoja Klarinetixu je okrem dobrej nálady poskytnúť talentovaným žiakom širší priestor na muzicírovanie skladbami rôznych žánrov, najmä z oblasti populárnej hudby, ale i upravenými hudobnými dielami čerpajúcimi z vážnej hudby, rozširovať ich hudobno-interpretačný rozhľad a pestovať tak pozitívny vzťah k hudobnému umeniu.

 

Gitarový súbor

git1Gitarové hudobné zoskupenie ako samostatné umelecké teleso nemalo v histórii ZUŠ J. Pöschla až do roku 2019 stabilné miesto. Mnohé pokusy vytvoriť stabilný gitarový súbor neboli úspešné a ich umelecká stopa ostala vždy iba po účelových zostavách gitaristov, ktoré vznikli pri príležitosti väčších umeleckých podujatí, ako boli napr. výročné koncerty školy. Od uvedeného roku sa však zámer stabilizovať takéto teleso začal kontinuálne premietať do činnosti školy a nový Gitarový súbor začal mať reálne kontúry. Každý nový projekt, ktorý sa buduje na „zelenej lúke“ sa však spravidla rodí s určitými problémami. Tie sa podarilo prekonať, ale úspešný vývoj telesa v roku 2020 negatívne ovplyvnila a pozastavila koronakríza.

V školskom roku 2020/2021 súbor tvorí výber gitaristov zo žiakov školy, ktorí si predsavzali naštudovať zaujímavý hudobný repertoár s cieľom kvalitných prezentácií gitarovej hudby. Mladší členovia súboru sa zároveň oboznamujú s problematikou interpretácie v kolektíve, intonácie a rytmickej súhry, upevňujú si technickú úroveň hudobného prejavu, čím si zdokonaľujú interpretačnú prax. V súčasnosti gitarový súbor umelecky vedie skúsený pedagóg a interpret v hre na gitare Mgr. art. Tomáš Vaško.

 

Hudobná skupina JP BAND

JP BAND 1Je školským umeleckým telesom, zameraným na interpretáciu najmä hudobného žánru Pop music a Rock, avšak výber ďalších žánrov je neobmedzený a môže byť korigovaný i samotnými členmi tejto hudobnej skupiny podľa ich záujmu a hudobných nápadov.

Skupina vznikla v roku 2016 a tvoria ju najmä žiaci vyšších ročníkov v obsadení keyboardov, dvoch gitár, basgitary, bicích nástrojov a spevu. Uvedená zostava hudobných nástrojov je neobmedzená a jej variabilita závisí najmä od samotného záujmu žiakov o činnosť v skupine.

Hudobná skupina JP BAND vystupuje najmä na rôznych verejných vystúpeniach ZUŠ J. Pöschla, na sporadických kultúrnych podujatiach najmä pre mladú generáciu, ale už má za sebou i prvé skúsenosti zo súťaže hudobných skupín v Michalovciach, na ktorej si otestovala svoje interpretačné a improvizačné schopnosti a získala ocenenie bronzovým pásmom.

Na organizačnom chode, umeleckej príprave a perspektívnom rozvoji tohto hudobného telesa sa v súčasnosti podieľajú mladší pedagógovia ZUŠ J. Pöschla, učiteľ hry na bicie nástroje Jozef Ronto, DiS.art. a učiteľ hry na trúbku Tomáš Vojcovič, DiS.art..

 

Ľudová hudba JAŇIČKA pri ZUŠ J. Pöschla

H JaikaFolklórne aktivity sa objavovali v umeleckých prezentáciách ZUŠ JP už od jej vzniku, no kontinuálne sa nerozvíjali z rôznych dôvodov. Až v roku 2017 z iniciatívy riaditeľa školy PaedDr. Jozefa Hrušovského, PhD., etnomuzikológa a upravovateľa východoslovenského hudobného folklóru, vznikla malá ľudová hudba, zložená najmä z mladších žiakov školy, ktorá začala pracovať systematicky a výsledky jej činnosti sa ukázali hneď koncom kalendárneho roka 2017 na prvom verejnom vystúpení v rámci interného vianočného koncertu školy.

V súčasnosti má už ĽH JAŇIČKA za sebou 4 roky svojej existencie, jej zostavu tvorí osem stabilných členov a malá spevácka skupina. Repertoár pozostáva najmä z hudobných úprav šarišských ľudových piesní, ktoré sú hudobne spracované do nenáročných kompozícií.

Cieľom tohto hudobného zoskupenia je viesť žiakov prostredníctvom živého kontaktu so slovenskou ľudovou piesňou a hudbou k rozvíjaniu a upevňovaniu pozitívneho vzťahu k ľudovej hudobnej tradícii, v priamych interpretačných aktivitách na verejných vystúpeniach nadobúdať nové skúsenosti a improvizačné schopnosti, potrebné k folklórnemu muzicírovaniu a udržiavaniu folklórnych hudobných prejavov i u najmladšej generácie.

 

Sláčikový orchester ZUŠ J. Pöschla

Slacikovy orch. Sláčikový orchester má v ZUŠ J. Pöschla dlhú tradíciu. Vznikol v roku 1993 a jeho história a umelecká činnosť je veľmi bohatá. Súbor tvoria početní interpreti prvých a druhých huslí, violončelá a kontrabas. Do inštrumentára si sporadicky pozýva i ďalšie z palety hudobných nástrojov symfonického orchestra, pričom vznikajú zaujímavé zvukové a hudobne príjemne znejúce projekty z diel rôznych hudobných skladateľov a hudobných období.

Repertoár telesa tvoria skladby, prostredníctvom ktorých sa žiaci zoznamujú s problematikou zvukovej a kolektívnej súhry, zdokonaľujú si technickú úroveň hudobného prejavu, učia sa vnímať hudbu a rozvíjajú v praktických činnostiach svoju muzikalitu.

Pod umeleckým vedením pedagógov Mgr. Miroslavy Kuchárovej a Radovana Kleina, DiS.art. sa sláčikový orchester podieľa kvalitnej umeleckej reprezentácii ZUŠ Jána Pöschla.

 

Spevácky zbor ZUŠ J. Pöschla

ZBORZborová činnosť nemala na pôde školy od jej vzniku pevné korene a kolektívne vokálne vystúpenia boli viac-menej zaznamenané iba epizodicky. Systematická činnosť v oblasti zborovej tvorby a jej interpretácie sa však začala intenzívne rozvíjať od roku 2015 z iniciatívy skúsenej zbormajsterky PaedDr. Jany Hudákovej, PhD., ktorá je umeleckou vedúcou a dirigentkou tohto speváckeho telesa. V súčasnosti má zbor vyše 20 členov z radov žiakov školy, pričom sa stále rozširuje a po počiatočných nesmelých krôčikoch začínajúceho hudobného telesa je už stabilizovaný, pričom vykazuje pekné umelecké výsledky. Do svojho repertoáru zaraďuje rôzne skladby vážnej i populárnej hudby vo viachlasnej úprave, ktoré efektívne prispievajú k rozvoju interpretačno-vokálnych schopností žiakov školy.

Zbor podľa možností absolvuje rôzne školské a verejné vystúpenia. Za obdobie jeho existencie a teda i systematickej prípravy možno hodnotiť jeho umelecký vývoj ako perspektívny. Spolupracuje na väčších umeleckých projektoch i s ďalšími umeleckými telesami ZUŠ JP, čo prispieva k rozšíreniu jeho interpretačnej a žánrovej pestrosti repertoáru a prirodzene zvyšuje motiváciu žiakov k činnosti v tomto umeleckom telese.

 

Tanečný orchester ZUŠ J. Pöschla

Tanecny orchester Toto umelecké teleso je v súčasnosti prirodzeným následníkom dychového orchestra ZUŠ JP, ktorý prežíval obdobie svojich najfrekventovanejších umeleckých aktivít najmä od vzniku školy (90-te roky 20. storočia) do obdobia prvej dekády nového tisícročia. Požiadavky doby však časom ovplyvnili žánrový výber repertoáru tohto telesa, ktorý sa postupne pretransformoval do podoby orchestra, interpretujúceho najmä súčasnú zábavnú a tanečnú hudbu. Pestrá paleta jestvujúcich hudobných žánrov si časom vyžiadala obohatenie zostavy dychových nástrojov o paletu ďalších hudobných nástrojov, preto je v jeho súčasnom repertoári možné nájsť populárne a známe skladby, ale aj rezké pochody a hudobné úpravy rôznych štýlov od známych i menej známych autorov. Nástrojové obsadenie orchestra v súčasnosti tvoria najmä trúbky, priečne flauty, klarinety, saxofóny, trombóny, doplnené ďalšími nástrojmi, ako sú basgitara, gitara, klávesové (klavír) a bicie nástroje.

Vystúpenia tanečného orchestra bývajú súčasťou väčších umeleckých podujatí školy, ako sú vianočné koncerty, absolventské koncerty a príležitostné slávnostné verejné vystúpenia. Súčasným umeleckým vedúcim tanečného orchestra je pedagóg školy, skúsený interpret a upravovateľ populárnej hudby Stanislav Magda, DiS.art.

 

Tanečné štúdio NOISE pri ZUŠ J. Pöschla

Tanen tdio NOISE Tanečné štúdio NOISE pri ZUŠ J. Pöschla vzniklo koncom roku 2017 pod umeleckým vedením Mgr. Zuzany Kopkášovej, DiS.art. Vo výbornej kondícii sa predstavilo toto zoskupenie talentovaných mladých tanečníc na rôznych kultúrnych podujatiach, samostatných tanečných prezentáciach na pôde ZUŠ Jána Pöschla i na ďalších početných umeleckých prezentáciách v rámci verejných vystúpení a súťaží u nás i v zahraničí (Česká republika, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Čína, Poľsko...), kde reprezentovali svoju školu, mesto Prešov i Slovenskú republiku.

Cieľom tohto tanečného umeleckého súboru je združovať talentovo najvyspelejšie žiačky tanečného odboru ZUŠ Jána Pöschla, odborne ich viesť k vrcholne kultivovaným tanečno-pohybovým prejavom.

Nasledujúce akcie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Počasie

iMeteo.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ak si nezmeníte nastavenia vášho prehliadača, súhlasíte s cookies. Čítať viac

Súhlasím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Copyright © 2023 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.