foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

Detský flautový súbor

flauti dolciSúbor tvoria najmladší žiaci dychového oddelenia hudobného odboru najmä z 1. časti primárneho vzdelávania na prvom stupni štúdia. Do svojho repertoáru si zaradil primerané skladby rôznych hudobných autorov, ktorých cieľom je rozvíjať u tých najmenších interprétov schopnosti skupinovo muzicírovať, učiť sa vnímať hudbu a prežívať ju v kolektíve a na umeleckej úrovni ju predvádzať na verejnosti. V súčasnosti má tento súbor približne 10 členov. K dielčím cieľom tohto dychového telesa je snaha zatraktívniť štúdium hry na zobcové flauty prostredníctvom prezentácií na školských koncertoch i verejných podujatiach školy. Umeleckým vedúcim je Detského flautového súboru je Tomáš Vojcovič.

 

Gitarový súbor

git1Skupinová interpretácia v hre na gitare sa objavovala v prezentáciách školy iba sporadicky, aj to skôr v komornej podobe, častejšie v miešaných zoskupeniach s ďalšími hudobnými nástrojmi. Systematickejšie sa touto umeleckou činnosťou začal zaoberať pedagóg školy Mgr. Igor Polorecký, DiS.art., ktorý je v súčasnosti aj umeleckým vedúcim kolektívu. Jeho súčasná podoba má okolo 15 členov z radov žiakov školy a súbor absolvoval i niekoľko vystúpení na pôde školy. Ostatným vystúpením na Absolventskom koncerte v júni 2019 sa však úspešne predstavil i širšiemu publiku v Parku kultúry a oddychu v Prešove. Jeho repertoár tvoria rôzne skladby vo viachlasnej úprave, ktoré napomáhajú rozvoju muzikality žiakov a prispievajú k rozvoju skupinovej interpretácie, vyžadujúcej rešpektovanie zásad spolupatričnosti, súhry a vnímania základných hudobných kategórií ako sú rytmus, intonácia a dynamika. Hoci toto teleso má za sebou iba jeden rok existencie, podľa výsledkov jeho činnosti možno očakávať jeho pozitívny umelecký vývoj.

 

Hudobná skupina JP Band

JP BAND 1Je školským umeleckým telesom, zameraným na interpretáciu najmä hudobného žánru pop music a Rock, avšak výber ďalších žánrov je neobmedzený a môže byť korigovaný i samotnými členmi tejto hudobnej skupiny podľa ich záujmu a hudobných nápadov. Skupina vznikla v roku 2016 a tvoria ju najmä žiaci vyšších ročníkov v obsadení keyboardov, dvoch gitár, basgitary, bicích nástrojov a spevu. Uvedená zostava hudobných nástrojov je taktiež neobmedzená a jej variabilita závisí najmä od samotného záujmu žiakov o činnosť v skupine. Hudobná skupina JP BAND vystupuje najmä na rôznych verejných vystúpeniach ZUŠ J. Pöschla, ale i na sporadických kultúrnych podujatiach najmä pre mladú generáciu, kde majú možnosť si otestovať svoje interpretačné a improvizačné schopnosti. Na organizačnom chode, umeleckej príprave a rozvoji tohto hudobného telesa sa v súčasnosti podieľajú dvaja pedagógovia ZUŠ J. Pöschla, skúsení prešovskí interpreti zábavnej a džezovej hudby, gitarista, basgitarista, kontrabasista Tomáš Durkáč a trumpetista Tomáš Vojcovič.

 

Ľudová hudba JAŇIČKA pri ZUŠ J. Pöschla

H JaikaFolklórne aktivity sa objavovali v umeleckých prezentáciách ZUŠ JP už od jej vzniku a hoci boli niektoré aj úspešné, kontinuálne sa nerozvíjali z rôznych dôvodov. V roku 2017 z iniciatívy riaditeľa školy, etnomuzikológa a upravovateľa východoslovenského hudobného folklóru PaedDr. Jozefa Hrušovského, PhD. vznikla malá ľudová hudba zložená najmä z mladších žiakov školy, ktorá začala pracovať systematicky a výsledky jej činnosti sa ukázali už koncom kalendárneho roka 2017 na prvom verejnom vystúpení v rámci interného vianočného koncertu školy. S talentovanou mladučkou členkou tejto ľudovej hudby, speváčkou Leou Tomaščinovou vystúpila na verejnosti ĽH Jaňička, ako sa pomenovala, do júna ešte štyri krát a v máji sa na Dni otvorených dverí školy predstavil v jej hudobnom sprievode i ďalší malý sólový speváčik, žiak školy Oliver Golodžej. V školskom roku 2018/2019 doplnili skupinu malých spevákov ďalší speváčikovia – Štefan Nálepa a Erik Lukačko. Do sekcie druhých huslí pribudla Linda Liptáková a tak súčasný kolektív ľudovej hudby Jaňička so spevákmi tvorí skupina 12 detí, ktoré sa začali intenzívnejšie venovať hudobnému folklóru. Cieľom tohto mladého hudobného zoskupenia je v prvom rade muzicírovať a prostredníctvom interpretačných aktivít a priameho kontaktu s ľudovou piesňou a hudbou nadobúdať, rozvíjať a upevňovať pozitívny vzťah najmladších žiakov k ľudovej piesni, folklórnym prejavom a tradičnej hudobnej kultúre.

 

Saxofonix

saxoV školskom roku 2017/2018 sa začala stretávať skupina žiakov dychového oddelenia pod vedením skúseného pedagóga ZUŠ J. Pöschla Mikuláša Mátyása, DiS.art. s cieľom naštudovať a prezentovať zaujímavý hudobný repertoár pre rôzne zoskupenia saxofónov. Keďže tento nástroj je krásny svojou stavbou a známy širokým diapazónom hudobných zvukov – od robustných a ostrých tónov až po lyrické a melanchóliou nasýtené melódie, mladí interpreti majú rozšírené i možnosti otestovať si svoje technické a interpretačné schopnosti na zaujímavých kompozíciách pre viacero saxofónov.
V školskom roku 2018/2019 sa toto perspektívne hudobné zoskupenie predstavilo na verejných vystúpeniach školy i na súťažných podujatiach, ako napr. Celoslovenskej súťaži SAXOFÓN, ktorú organizovala ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovňi, či 15. ročníku festivalu komornej hudby „Gelnický kľúč“ v Gelnici. Z oboch podujatí si toto mladé umelecké teleso prinieslo ocenenia v striebornom pásme.
V pláne umeleckého rozvoja SAXOFONIXU je i v budúcnosti poskytnúť talentovaným žiakom širší priestor na muzicírovanie a skladbami rôznych žánrov, najmä z oblasti populárnej hudby, ale i upravenými hudobnými dielami čerpajúcimi z vážnej hudby, rozširovať ich hudobno-interpretačný rozhľad a pestovať tak pozitívny vzťah k hudobnému umeniu.

 

Sláčikový orchester ZUŠ J. Pöschla

Slacikovy orch. Sláčikový orchester má v ZUŠ J. Pöschla dlhú tradíciu. Vznikol v roku 1993 a jeho história a umelecká činnosť je veľmi bohatá. Súbor tvoria početní interpreti prvých a druhých huslí, violončelá a kontrabas. Do inštrumentára si sporadicky pozýva i ďalšie z palety hudobných nástrojov symfonického orchestra, pričom vznikajú zaujímavé zvukové a hudobne príjemne znejúce projekty z diel rôznych hudobných skladateľov a hudobných období. Repertoár telesa tvoria skladby, prostredníctvom ktorých sa žiaci zoznamujú s problematikou zvukovej a kolektívnej súhry, zdokonaľujú si technickú úroveň hudobného prejavu, učia sa vnímať hudbu a rozvíjajú v praktických činnostiach svoju muzikalitu. Pod umeleckým a pedagogickým vedením Mgr. Miroslavy Kuchárovej, DiS.art. a Radovana Kleina, DiS.art. sláčikový orchester zaujíma dôležité postavenie v kvalitnej umeleckej reprezentácii ZUŠ Jána Pöschla.

 

Spevácky zbor ZUŠ J. Pöschla

ZBORZborová činnosť nemala na pôde školy od jej vzniku pevné korene a kolektívne vokálne vystúpenia boli viac-menej zaznamenané iba epizodicky. Systematická činnosť v oblasti zborovej tvorby a jej interpretácie sa však začala intenzívne rozvíjať od roku 2015 z iniciatívy skúsenej zbormajsterky PaedDr. Jany Hudákovej, PhD., ktorá je umeleckou vedúcou a dirigentkou tohto speváckeho telesa. V súčasnosti má zbor vyše 20 členov z radov žiakov školy, pričom sa stále rozširuje a po počiatočných nesmelých krôčikoch začínajúceho hudobného telesa je už stabilizovaný, pričom vykazuje pekné umelecké výsledky. Do svojho repertoáru zaraďuje rôzne skladby vážnej i populárnej hudby vo viachlasnej úprave, ktoré efektívne prispievajú k rozvoju interpretačno-vokálnych schopností žiakov školy. Zbor absolvuje podľa stanovených cieľov a požiadaviek rôzne školské a verejné vystúpenia (vianočné a absolventské koncerty, verejné vystúpenia pre školy, či mesto Prešov a pod.). Za krátke obdobie jeho existencie a teda i systematickej prípravy možno klasifikovať jeho umelecký vývoj a predvedené výkony veľmi pozitívne. Doposiaľ už viackrát veľmi úspešne spolupracoval na väčších umeleckých projektoch s ďalšími telesami ZUŠ JP, ako sú sláčikový orchester, veľký orchester ZUŠ JP, flautový súbor, či s oddelením bicích nástrojov.

 

Tanečný orchester ZUŠ J. Pöschla

Tanecny orchester Toto umelecké teleso je v súčasnosti prirodzeným následníkom dychového orchestra ZUŠ JP, ktorý prežíval obdobie svojich najfrekventovanejších umeleckých aktivít najmä od vzniku školy (90-te roky 20. storočia) do obdobia prvej dekády nového tisícročia. Požiadavky doby a poslucháčskej verejnosti však postupom času ovplyvnili žánrový výber jeho repertoáru, ktorý toto teleso postupne pretransformoval do podoby umeleckého orchestra, interpretujúceho najmä súčasnú zábavnú a tanečnú hudbu spočiatku iba v zoskupení dychových nástrojov. Pestrá paleta jestvujúcich hudobných žánrov a záujem o najmä tanečnú hudbu si však časom vyžiadala obohatenie zostavy dychových nástrojov o paletu ďalších hudobných nástrojov, preto je v jeho súčasnom repertoári možné nájsť populárne a známe skladby, ale aj rezké pochody a hudobné úpravy rôznych štýlov od známych i menej známych autorov. Nástrojové obsadenie orchestra v súčasnosti tvoria trúbky, trombóny, priečne flauty, klarinety, saxofóny, doplnené ďalšími nástrojmi, ako sú basgitara, gitara, klávesové (klavír) a bicie nástroje. Vystúpenia tanečného orchestra sú samozrejmou súčasťou väčších umeleckých podujatí školy, ako sú vianočné koncerty, absolventské koncerty a príležitostné slávnostné verejné vystúpenia. Súčasným umeleckým vedúcim tanečného orchestra je pedagóg školy, skúsený interpret a upravovateľ populárnej hudby Stanislav Magda, DiS.art.

 

Tanečné štúdio NOISE pri ZUŠ J. Pöschla

Tanen tdio NOISE Tanečné štúdio NOISE vzniklo koncom roku 2017 pod vedením Mgr. Zuzany Kopkášovej (Pončákovej). Vo výbornej kondícii sa predstavilo toto zoskupenie talentovaných mladých žiačok školy najmä na 25. výročí vzniku ZUŠ Jána Pöschla a odvtedy sa zúčastnili na početných umeleckých prezentáciách v rámci verejných vystúpení a súťaží u nás i v zahraničí (Česká republika, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Čína, Poľsko...), kde reprezentovali Slovenskú republiku na významných medzinárodných podujatiach. Cieľom tohto tanečného umeleckého súboru je združovať talentovo najvyspelejšie žiačky tanečného odboru ZUŠ Jána Pöschla, odborne ich viesť k vrcholne kultivovaným tanečno-pohybovým prejavom.

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

iMeteo.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ak si nezmeníte nastavenia vášho prehliadača, súhlasíte s cookies. Čítať viac

Súhlasím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Copyright © 2021 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.