foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Základná umelecká škola Jána Pöschla

"Kamkoľvek kráčaš, kráčaj s celým srdcom" (Konfucius).

V súlade s koncepciou rozvoja ZUŠ J. Pöschla v školskom roku 2017/2018 zaviedla naša škola elektronickú platbu školného, ktoré značne zjednodušuje a spriehľadňuje manipuláciu a kontrolu uhrádzania poplatkov za štúdium. Rodičia (zákonní zástupcovia) tak majú možnosť zaplatiť školné najmä prostredníctvom INTERNETBANKINGU. Iné možnosti platby sú prípustné iba po osobnej dohode s ekonomickým oddelením ZUŠ JP.

 

USMERNENIE K PLATBÁM

1. Každý žiak má na začiatku školského roka pridelený jedinečný variabilný symbol, platný počas celého štúdia, ktorý MUSÍ BYŤ uvedený spolu s menom a priezviskom žiaka pri každej elektronickej úhrade školného.

 

2. Platbu za štúdium požadujeme zrealizovať nasledovne:

Platba musí byť uhradená do 10 dňa nasledujúceho mesiaca podľa tabuľky nižšie. Platby v tabuľke sú mesačné, ale môžu byť uhradené aj naraz na začiatku štúdia za celé polročné štúdium. Napríklad ak ide o prípravné štúdium – individuálna a skupinová forma vyučovania v hodnote 10 Eur, buď zaplatíte tých 10 Eur do 10 dňa nasledujúceho mesiaca alebo polročne 50 Eur, poprípadne plnú sumu 100 Eur na začiatku štúdia.

 

3. Platby prosíme uhrádzať na:

číslo účtu: 4008163267/7500

IBAN: SK 3675 0000 0000 4008 163267

 

Iný spôsob úhrady školného, či jeho rozdelenie na viac splátok je nutné osobne prekonzultovať s ekonomickým oddelením ZUŠ J. Pöschla!

 

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Riaditeľ Základnej umeleckej školy Jána Pőschla ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 1 O, § 141 ods. 6 zákona . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zmenou VZN č.2/2023 podľa článku 3, ktorý zahŕňa príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole s platnosťou od 1.4.2023

  určuje nové poplatky v školskom roku 2023/2024

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom

nasledovným spôsobom

 

Typ školného Školné 
Prípravné štúdium – individuálna a skupinová forma vyučovania 10 
Základné štúdium – individuálna a skupinová forma vyučovania 12 €
Neplnoletý žiak a plnoletý žiak do 25 rokov - druhý hlavný nástroj (individuálna forma vzdelávania) 27 €
Neplnoletý žiak a plnoletý žiak do 25 rokov - druhý odbor (skupinová forma vzdelávania) 17 €
Vedľajší nástroj (iba potreby umeleckých telies) 10 €
Plnoletý žiak (18 až 25 rokov, nezamestnaný) 12 €
Plnoletý žiak (18 až 25 rokov, zamestnaný) 17 €
Dospelá osoba (nad 25 rokov) skupinová forma vzdelávania 32 €
Dospelá osoba (nad 25 rokov) individuálna forma vzdelávania 52 €

 

Odôvodnenie:

Uvedená čiastka je v súlade s čiastkou uvedenou v platnom VZN mesta Prešov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov podať odvolanie riaditeľovi základnej umeleckej školy, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 15 dní od jeho oznámenia.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Nové pracovné ponuky

praca

Nasledujúce akcie

25
máj
Múzeum soli, Solivar
-
Prešov

Recenzie

Novoročný koncert - Recenzia

Čítať ďalej...

Počasie

iMeteo.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Ak si nezmeníte nastavenia vášho prehliadača, súhlasíte s cookies. Čítať viac

Súhlasím

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Copyright © 2024 Základná umelecká škola Jána Pöschla Rights Reserved.